ഇ-ചാവനിയെക്കുറിച്ച്

62 കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളുടെ ഏകീകൃത പോർട്ടലാണ് ഇ-ചാവനി, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും, ഒപ്പം അവരുടെ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു.

ഇ-ചാവനി പോർട്ടൽ വഴി പൗരന്മാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട കന്റോൺ‌മെന്റ് ബോർഡ് നൽകുന്ന എല്ലാ നാഗരിക സേവനങ്ങളും ലഭിക്കും. കന്റോൺ‌മെന്റ് ബോർഡ് ജീവനക്കാരെ സുതാര്യമായും ഫലപ്രദമായും പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മികച്ച സജ്ജീകരണവും അറിവും പ്രതികരണവുമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം കന്റോൺ‌മെന്റ് ബോർഡുകളുമായുള്ള പൗരന്മാരുടെ ഇടപെടൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഇ-ചാവനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കന്റോൺ‌മെന്റ് ബോർഡ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വഴി കന്റോൺ‌മെന്റ് ബോർഡുകൾ നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഓൺ‌ലൈനായി ലഭ്യമാക്കാൻ ഇ-ചാവനി പൗരന്മാരെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. ഇൻ‌ഫർമേഷൻ പോർട്ടൽ, ട്രേഡ് ലൈസൻസ്, പൊതു പരാതികൾ, ഓൺലൈൻ ചലാൻ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം, പാട്ട പുതുക്കൽ, ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഒ‌പി‌ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം, വെള്ളം മലിനജല കണക്ഷൻ സൗകര്യം എന്നിവ നിലവിൽ പൗരന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന സേവനങ്ങളാണ്. കന്റോൺ‌മെൻറ് ബോർ‌ഡുകൾ‌ നൽ‌കുന്ന മറ്റ് സിവിക് സേവനങ്ങൾ‌ ഓൺ‌ലൈൻ‌ പ്രോപ്പർ‌ട്ടി ടാക്സ് പേയ്‌മെന്റ് സൗകര്യം, ഓൺലൈൻ കെട്ടിട പദ്ധതി അംഗീകാര സൗകര്യം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ‌ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം,  സ്കൂൾ പ്രവേശനം, ഫീസ് പേയ്മെന്റ് എന്നിവ ഉൾ‌പ്പെടുത്തി ഇ-ചാവനി വിപുലീകരിക്കും

എല്ലാം
സെൻട്രൽ കമാൻഡ്
സതേൺ കമാൻഡ്
വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡ്
നോർത്തേൺ കമാൻഡ്
നോർത്തേൺ കമാൻഡ്